(120kB)

Regulamin zwiedzania galerii


Regulamin Galerii - Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
w Chojnicach
(w organizacji)
Regulamin okre¶la zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Galerii -Muzeum Janusza Trzebiatowskiego w Chojnicach.

§ 1

Galerię można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie odbywa się zawsze w obecno¶ci pracownika Galerii.

§ 2

Galeria jest otwarte dla zwiedzaj±cych w następuj±cych godzinach:

poniedziałek - nieczynna
wtorek - 12.00-17.00
¶roda- 9.00-14.00
czwartek - 12.00-17.00
pi±tek- 9.00-14.00
sobota- nieczynne
niedziela - nieczynna

§ 3

W Galerii nie pobiera się opłat za fotografowanie i filmowanie . Wykonane zdjęcia s± przeznaczone tylko i wył±cznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody pracownika Galerii.

§ 4

Wej¶cie do Galerii grup zorganizowanych (licz±cych pow. 8 osób) musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej jeden dzień wcze¶niej.

§ 5

Grupa zorganizowana zwiedza Galerię z przewodnikiem-pracownikiem Galerii. Z tytułu obsługi przewodnika nie pobiera się dodatkowych opłat.

§ 6

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następuj±cych ograniczeń:

 1. Dyżurny pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia do Galerii grup nie zgłoszonych wcze¶niej.
 2. Grupa zorganizowana wchodz±ca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 30 osób.
 3. Zabrania się wstępu do Galerii osobom nietrzeĽwym lub zachowuj±cym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porz±dek zwiedzenia przez innych zwiedzaj±cych, narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.
 4. Zwiedzaj±cy s± zobowi±zani do pozostawienia na wieszaczkach przy wej¶ciu w Galerii płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
 5. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywno¶ci, napojów oraz żuć gumy.
 6. W Galerii zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (oraz używania telefonów komórkowych).
 7. Zabrania się wprowadzania zwierz±t na teren Galerii.
 8. Nie należy dotykać eksponatów oraz siadać na meblach, gablotach i eksponatach.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Galerii.
 10. Ostatnie wej¶cie do Galerii możliwe jest najpóĽniej na pół godziny przed zamknięciem.
 11. Osoby dorosłe zobowi±zane s± do opieki nad małymi dziećmi i odpowiadaj± za skutki wynikaj±ce z nieprzestrzegania regulaminu.
 12. Galerii może zwiedzać w tym samym czasie tylko jedna grupa.

© Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego